އިންގްލަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަނުވާނެ: ޔޫލްމަން

އިނގިރޭސިންނާއި ޑެންމާކް: ބަދަލުހިފުމުގެ ވާދައެއް

އެރިކްސަންގެ ހުވަފެނީ އެނބުރި އައުން!

ދެ ހާފު ފެނުނީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް، މިއީ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް: ކެކް

ޑެންމާކާއި ސްލޮވީނިއާއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް!

ފުރަތަމަ މެޗު ވެގެންދަނީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ މެޗަކަށް: ޑެންމާކުގެ ކޯޗު

ޑެންމާކް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ދަށަށް، ސްލޮވީނިއާ ހިތްވަރުކުރާނެ

ޑެންމާކް: މޮޅުވާނީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުވެސް ކުޅެގެން