ވިލުފުށީގައި ޓަރފް ދަނޑު އެޅުމުގެ ސަބްވޭ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާ ދެކޮޅަށް ނެރެދޭން އެދުނު އަމުރު ނެރެނުދިން

އީދު ބަންދުގައި އެކި އަތޮޅުތަކުން 417 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން - ފުލުހުން

އައިޔޫއެމްގެ އައު ޗާންސެލަރއާއި ވައިސް ޗާންސެލަރއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ކައިރީގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް 849 ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި

ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދުވާފަރުގައި ރަށްވެހިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޙާއްސަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިފި

ޖަލްސާ އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންބަރެއްގެ ކޮއްތަށް 159 ރުފިޔާ

ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ، ރައްކާތެރިވުން މުހިއްމު

ޔާމިންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން ލުޠުފީ ބޭނުމެއް ނުވި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2704 2705