އަހަރެމެންގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން، ސްޕެއިނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ޑަލިޗް

މޮޑްރިޗް ރޮނާލްޑޯގެ ރިކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި، ރޮނާލްޑޯ ރިކޯޑު މުގުރާލާނެ!

ފުރަތަމަ ހާފުގެ 3 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް، ސްޕެއިންގެ ފެށުން 3 ޕޮއިންޓުން!

ސްޕެއިންގެ ޔަމާލް އަކީ ކިޔަވާ ކުއްޖެއް، މޮޑްރިޗް ކުޅެން ފެށީ އޭނާ ނުވިހަނީސް

ކްރޮއޭޝިއާ އަކީ އެހެން ޓީމުތަކަށް މިސާލެއް: ޑަލިޗް

22 އަހަރުގެ ގްވާޑިއޯލްގެ ހިތުގައި މޮޑްރިޗަށް އޮތް އިހުތިރާމު!

ކްރޮއޭޝިއާ: މިއީ އެ މީހުންގެ ފަހަރުތަ؟