ޖަޕާނުގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންގެ ވެބިނާއެއްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ހިޔާ ފައިނޭންސިންގައި އެމްއައިބީން ބައިވެރިވުމަކީ ލޯން ދޫކުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއް: ޑރ.ޙައިދަރު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުން

ރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ އިންޑަސްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު އިތުރުވެ، އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓްވެސް މައްޗަށް

ޖަޕާނުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ޚާއްސަ ވެބިނަރއެއް ބާއްވައިފި

ފުރަތަމަ 5 މަސް: މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރު، ހަރަދުތައް ކުޑަ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

މިއަހަރުގެ ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާނެ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1293 1294