މަސްވެރިންގެ ދުވަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

އަރަމްކޯއިން ޙިއްސާ ވިއްކައިގެން ރެކޯޑެއް ހަދައިފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލަށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އިޢުލާންކުރުން އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު

ކައުންސިލްތަކުން އިންސްޕެކްޓްކުރަން ފެށުމުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއިވާނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ޓުއަރިޒަމް އިންސްޕެކްޝަނާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 517 518