ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ހަންގޭރީ ނިކުންނާނީ ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް: ރޮސީ

ނާގަލްސްމަނަށް ހަންގޭރީ އަކީވެސް އާދައިގެ ޓީމެއް

އަހަރެމެންނަށް ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ރޮސީ

މޮޅަކާއެކު ސްވިޓްޒަލަންޑުން ހޯދީ އުއްމީދީ ފެށުމެއް!

ސްވިޓްޒަލަންޑަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް، ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ: ހަންގޭރީ ކޯޗު

ހަންގޭރީ: ތަފާތު ދައްކާނެ، ސަމާސާ ބަޔަކަށް ނުވާނެ