އީރާނުން މިސައިލެއް ޓެސްޓުކުރިކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތުކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތަށް ކޮލަންބިޔާއިން އިޢުތިރާފްވި މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރަނީ

ސައުދީއާއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް ދަމަހައްޓަން ބޭނުން: ކެނެޑާ

ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 383 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވެފައިވޭ- އދ

އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާނުކުރައްވާނެކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހަރުކަށި ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ލޮމްބަކަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 82 އަށް

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ލޮމްބޮކްގެ އުތުރު އައްސޭރިއަށް 6.8 ގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 242 243