"ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެން"

ޗިކުންގުންޔާއާއި ޑެންގީ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަށައިޖެހޭގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. ޚަލީލް

ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޓްރީޓޮޕްގެ އައިވީއެފް ފަރުވާއިން 2 ކުދިން އުފަންވެއްޖެ

އައިވީއެފް ފަރުވާއަށް ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް

އާސަންދަ ސްކީމުން 700އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހަދައިފި

އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީތައް ހުންނާނެ: ވަޒީރު

ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުން ފުރިގެންވާ ހިތަކައިގެން: ނައިބު ރައީސް

ނަރުހުންނަކީ ކެތްތެރިކަމާއެކު އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ބައެއް: ޑރ. ޚަލީލް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 425 426