ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

ދިވެެހި ބޭސްވެރިކަން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދެއްވި މާވާ މުހައްމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ޕޭޝަންޓު ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ރ އަތޮޅުގައި ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ދެވަނަ "ނޭޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ޕޭޝަންޓް ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ފީވަކު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އުރީދޫއިން ރާއްޖެއަށް އެއަރ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 84 85