ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ބ. އަތޮޅުގެ 16 މީހަކަށް އެންސްޕާއިން ފޮރޮޅުލީ ގޮނޑި ހަދިޔާކޮށްފި

ގުނަވަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ލިބޭނެ- ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރުބެއްލާ އަދި ކޮންޖެނިޓަލް ރުބެއްލާ ސިންޑްރޮމް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާތީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެކަން ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަފަހަރަށް ހެލްތް ކެއަރ އިންސްޓިޓިއުޓް ޤާއިމުކުރަނީ

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުންވެސް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީގެ 71ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުމާއި ރޯގާއަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާ އޮނިގަނޑާއެކު ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފި

ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް އާސަންދައިގެ ދަށުން ކުރެވެނީ ސްކީމްގެ ފުރިހަމަކަމުން- ހެލްތު މިނިސްޓަރ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 85 86