މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޤައުމީ ބޮޑު ހަރަކާތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ނެޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

ޑިޒާސްޓާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި އާއިލާ، ގެއަށް ބަދަލުކުރަނީ

ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދޭނަން- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުހެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަށް ދޭންފަށައިފި

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ހާލު ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

އެއިޑްސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރާނަން - ނާއިބު ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 91 92