90 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެން ނުކުތް ދެ ކުޅުންތެރިން، 92 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕޯޗްގަލް މޮޅުކޮށްދީފި

ނުކުންނާނީ ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވައި، ޕޯޗުގަލް ބަލިކުރަން: ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ކޯޗު

ޗެކުންގެ އަމާޒަކީ ރޮނާލްޑޯ ބަލިކޮށްލުން

ނެދަލަންޑްސް ނިންމާލީ މޮޅަކާއެކު، ޕޮލަންޑާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް މޮޅެއް

ޗެކް ރިޕަބްލިކް: ޔޫރޯގެ ކުރިން އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގެންފި