އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަޤާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އަރީފް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އިސީއަށް ފުއާދު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވި 7 މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދައްކަނީ ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުދޭކަށްނޫން - ޢަލީ އާޒިމް

ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާ މިންވަރާ ގާތައްވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގިފައިނުވޭ - އެމްއެމްއޭ

ބަޖެޓް ތަންފީޒްވެއްޖެނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް އަރަނި ބަޖެޓެއް ފެންނާނެ - މިނިސްޓަރ އަމީރު

އަންނަމަހުގެ ކުރީކޮޅު އާޤާނޫނު ތަސްދީޤް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ - ޝަރީފް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 533 534