ޕޯޗުގަލް މޮޅުވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮސްޓާ: މާޓިނޭޒް

ހީރޯ އަކީ ކީޕަރު ޑިއޯގޯ ކޮސްޓާ، ޕޯޗްގަލް ކްއާޓާ އަށް

މަދު ބޯޅަ އަކުން ސްލޮވީނިއާ މޮޅުވެދާނެ، ޕޯޗުގަލް އޮތީ ރޮނާލްޑޯގެ ދިފާއުގައި

ސްލޮވީނިއާ ވަރަށް އޯގަނައިޒްވާނެ، ބަލިކުރެވޭނީ ޕޯޗުގަލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ކުޅެގެން: މާޓިނޭޒް

ޖޯޖިއާ އަށް މޮޅުވުން ހައްގު: މާޓިނޭޒް

ޕޯޗްގަލް ބަލިކޮށް، ޖޯޖިޔާ ގަދަ 16 އަށް

ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނަސް ޕޯޗުގަލްގެ ބަލިފައި ޖޯޖިއާއަށް އެނގޭ

ކޮންމެ ބަޔަކު ކުޅެން އެރިޔަސް، ކުޅޭނީ މޮޅުވާން: މާޓިނޭޒް

ދަނޑު މައްޗަށް އަރައި ރޮނަލްޑޯއާއެކު ސެލްފީ ނެގި ކުޑަކުއްޖާ މެޗުތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑުކުރަނީ

« 1 2 3