"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ރޯދަމަހު ނުބާއްވާ ގޮތައް ނިންމައިފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސް ވާތީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފި

ވާރޭނުވެހި ގިނަދުވަސްވުމުން ކުރާ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު މިއަދުގެ މެންދުރުނަމާދަށްފަހު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރާނެ

ވާރޭނުވެހި ގިނަދުވަސްވުމުން ހޯމަދުވަހު އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް 440 ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

އަންހެނުންނަށް ފަސޭހައިން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50 51