އަލްބޭނިއާއަށް ރިކޯޑެއް، މޮޅުވީ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ!

އިޓަލީގެ ކީޕަރު އެދެނީ އަލްބޭނިއާ މެޗު ފަސޭހަކޮށްނުލުމަށް

ކޮންމެ ޕޮއިންޓެއްވެސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: އަލްބޭނިއާ ކޯޗު

އަލްބޭނިއާ: މުސްލިމުންގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ދިފާއީ ޓީމެއް