އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސްޕެއިން ދެވަނަ ބުރަށް

މިހާތަނަށް ދެއްކި ކުޅުމަށްވުރެ މޮޅަށް އިޓަލީ އަށް ކުޅެވޭނެ: ސްޕަލެއްޓީ

އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ރޭ ކެއީ ކޯއްޗެއް؟

އިޓަލީއާ ކުރިމަތިލާއިރު ކްރޮއޭޝިއާގެ ދިފާއުގައި ވަރެއްނެތް

އިޓަލީގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ސްޕަލެއްޓީ

ސްޕެއިނުން ނުހަނު އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރި: ސްޕަލެއްޓީ

މޮޅަށް ކުޅެ އިޓަލީ ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ދެވަނަ ބުރަށް

އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ސްޕަލެއްޓީ

ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ: ދެ ކޯޗުންވެސް ބޭނުންވަނީ ވާދަވެރި، ރީތި، މޮޅު ކުޅުމެއް

« 1 2