އަލުން ހުޅުވާލުމުން އެއްދުވަސްތެރޭ 62 ދަރިވަރުން ލޯނަށް އެދިއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އާ ޕީއެސްއަކަށް އަޙްމަދު ޢަލީ

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ކިޔަވަންވެސް، ލޯނު ދޫކުރާނެ

އެމް.އެން.ޔޫގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ސްރީލަންކާގައި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

އުސޫލު މުރާޖައާކޮށް މާދަމާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

ލޯނު ހަމަނުޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!

ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ - މިނިސްޓަރ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 126 127