މޮރޮކޯއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްޙޫރިއްޔަތެއްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ ޒުވާނުން - އަޒްލީން

ފުރަތަމަ ބީޓެކް ހޮސްޕިޓަރލިޓީ ލެބް ދަރަވަންދޫ ސްކޫލްގައި ހުޅުވައިފި

މީމިސްގެ ސަބަބުން ސުކޫލަށް ހާޒިރުނުވާ ކުދިންގެ ނިސްބަތް ދަށްކުރެވިއްޖެ

ދިވެހިންނަށް ގްރީސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

އައި.ޔޫ.އެމް އިން ރިފާޙް ޔުނިވަރސިޓީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

އޯލެވެލް ގަދަ 10 ގައި 375 ދަރިވަރުން

މީމިސް ސިސްޓަމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޯލެވެލް ގަދަ 10 އިޢުލާންކުރުން މާދަމާ ރޭ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93 94