ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ފެންވަރު ރަގަނޅު ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށް ޙަރަކާތްތެރި މުދައްރިސުންގެ އައު ޖީލެއް ބޭނުންވޭ - މިނިސްޓަރ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ 25،000 ފުރުސަތު!

ފަސް ހާހަށް ވުރެގިނަ ދަރިވަރުންނާއިއެކު މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު މާދަމާ ފަށަނީ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޔާނިއު

ދަރިވަރުން ޓިއުޝަނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަސްލަމް

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިފޯމާއި އެހެނިހެން ސާމާނު އެޑިއުކޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިދެއްވަނީ

ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހަފްތާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮއްފި

މިސްރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ޙިއްސާކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 138 139