ލ އަތޮޅުން 83 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމުރީނުކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ޑޮކްޓަރުންގެ ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ލ އަތޮޅަށް

ރާއްޖޭގެ ތަރިކަައާއި ބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ހެދުމަށް އޮކްސްޕޯޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޓިވެޓުން ސެމިނަރ އެއް ބާއްވައިފި

"ކެރިއަރ އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ފީލްޑް ވިޒިޓް"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މަދަމާ ހަމަވާނެ

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހއ. އުތީމުގައި ހުޅުއްވައިފި

ޑރ އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މުސާ ލިޔުއްވި ދެ ފޮތެއް ނެރެފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 83 84