ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ދިރާސާކުރުން މުހިންމު: ޑރ. ޝަފީޢު

ޓްރެއިނިން ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރަނީ ހައްދުންމަތީގައި

މަދުވެގެން %2 ދަރިވަރުން ރާއްޖެއަށް މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރަން އަންނަ ގޮތް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް

ސްކޫލްތައް އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފުތާތެރޭގައި ފަށަނީ

ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 7 އަތޮޅަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ފޮނުވައިފި

އަހަރުގެ މެދުތެރެއަށް ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި: ވަޒީރު

ދަރިވަރުންނަށް ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން އަންނަ މަހު އިޢުލާނު ކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 285 286