އިސްބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ދަރިވަރުން ނުނެރެން އަންގައިފި

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު، ނާއިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީކޮށް، ސްކޫލްތަކަށް ބައެއް ބާރުތައް ދޭނަން - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އަންނަ އަހަރު ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށަނީ

ސްކޫލްތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ޚާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

މަތީ ތަޢުލީމަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް - ނާއިބު ރައީސް

ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

71 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ފަރުކޮއެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް ލޯން ސްކީމް މެނޭޖް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 104 105