އައިސީޓީއަކީ ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ހިމެނޭ މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަށް ހަދާނަން - ރައީސް

ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްއެންޔޫގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއިން މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޖަޕާނު ބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ- ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލްގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ - އެޑިއުކޭޝަން

ފިކުރީ ޙައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލަކީ އިޤްތިޞާދަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޓެބްލެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ ހަފްތާތެރޭގައި ޓެބްލެޓް ލިބޭނެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ތައިލޭންޑްއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 95 96