ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުން 2 ސްޓްރީމަކަށް ކިޔަވައިދޭނެ - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަފާފު އާއި ހަނާ

ޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކަލުން މޫދާއި ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރާނީ އަހަރެމެން - މޫދު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން

ވޯލްޑް ސްކޯލަރސް ކަޕުން ދިވެހި ދަރިވަރުން ހޯދި ރަން ވަނަތަކަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުން ރަނގަޅުތަ؟

ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ "ރަންޔޫބިލް ރަން" ބާއްވައިފި

ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެމް.އެމް.އައިއިން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ފީ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 143 144