މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިވެއްޖެ: ޓެޑެސްކޯ

ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެ، ގްރޫޕުގެ ހަތަރު ޓީމު ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރު

އެއްވެސް ޓީމެއް ދެކެ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ބެލްޖިއަމް ކޯޗު

މިއީ ހައްގު ބައްޔެއް ނޫން: ޓެޑެސްކޯ

ލުކާކޫގެ ލަނޑު ބަލައިނުގަތް ސްނިކޯމީޓަރަކީ ކޯއްޗެއް؟

ލުކާކޫ ޖެހި ދެ ލަނޑުވެސް ބަލައި ނުގަތް، ސްލޮވޭކިއާއަށް ބޮޑު އުންމީދެއް!

ފޭވަރިޓެއްގެ ލޭބަލް އޮތަސް އެ މަގާމު ހޯދަން ފަސޭހަނުވާނެ: ބެލްޖިއަމް ކޯޗު

ބެލްޖިއަމް - ސްލޮވާކިއާ މެޗު ސިޔާސީ ވެދާނެ

ޑި ބްރޭނާ ކިޔައިދެނީ ކުރީގެ ކޯޗު މާޓިނޭޒްގެ ސަބަބުން މިހާރުގެ ކޯޗަށް އޮތް ޕްރެޝަރ

« 1 2