ތުރުކީން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ލަނޑުޖަހަންޖެހޭ: މޮންޓެލާ

ތުރުކިޔޭ އަށް 11 ކާޑު، ލައިފްޒިގަކީ ރަގްނިކްގެ ރަށް؟

އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ނޮކްއައުޓް ބުރަށް ކޮލިފައިވުމުން ވަރަށް އުފާވޭ: މޮންޓެލާ

ޕޯޗްގަލް ބަލިކޮށް، ޖޯޖިޔާ ގަދަ 16 އަށް

ތުރުކީއަށް ޕްރެޝަރު އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: މޮންޓެލާ

ޗެކް ރިޕަބްލިކް ނުކުންނާނީ ޝިކް ނުލައި

ދިމާވި މައްސަލައަކީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި ތަޖުރިބާ މަދުވުން: މޮންޓެލާ

ޕޯޗްގަލް ދެވަނަ ބުރަށް، ސަމާލުކަން ރޮނާލްޑޯގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތް "އެސިސްޓް" އަށް

މާ ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރުން އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން: މޮންޓެލާ

« 1 2