ސްލޮވާކިއާއަށް ލިބުނީ ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ އުފަލެއް

އަންދްރޭ ޝެވްޗެންކޯ މި ދައްކައިދެނީ ޔުކްރެއިންގެ ފުޓްބޯޅައިގެ "ނިކަމެތި" ހާލަތު!

ނަތީޖާ އެގޮތަށް ނިކުމެދާނެ ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ހީނުކުރާނެ: ޔޫކްރެއިން ކޯޗު

ޔޫކްރެއިނަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދިން، ރޮމޭނިއާއަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް!

ޔޫކްރެއިން އޮތް ހާލަތަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ މޯޓިވޭޝަނެއް: ރެބްރޯވް

ޔުކްރެއިނުން ދުނިޔެއަށް ދޭނީ ހަނގުރާމައިގެ މެސެޖެއްތަ؟ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއްތަ؟

ޔުކްރެއިން: ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް އައުކޮށްދީ ދުނިޔެއަށް މެސެޖެއް ދޭނެ

މޮލްޑޯވާ ބަލިކޮށް ޔޫކްރެއިނުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި