ދޫ ނުދޭނަން، ބާކީ އޮތް ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ޕޮލަންޑް ކޯޗު

މޮޅަށް ކުޅެ ޕޮލަންޑް އަތުން ނެދަލަންޑްސް އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ޕޮލަންޑަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެން: ޕްރޮބިއާޒް

ލެވަންޑޯސްކީއަށް ނުކުޅެވުނަސް، ނެދަލެންޑްސްއަށް އުފަލެއް ނެތް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގެއްލިއްޖެ

ޕޮލަންޑް: އަދިވެސް ބަރޯސާވަނީ ލެވަންޑޯސްކީއަށް

ނެދަލަންޑްސް ނިންމާލީ މޮޅަކާއެކު، ޕޮލަންޑާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް މޮޅެއް