އައު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ - ސަލާމަތީ ބާރުތައް