ކްއާޓާ ފައިނަލްގެ ބޮޑު ދެ މެޗު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޖަރުމަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ފެނުނު: ނާގަލްސްމަން

ޑެންމާކް ބަލިކޮށް، ޖަރުމަނު ކްއާޓާ ފައިނަލަށް

އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުން އަރައިގަނެ، އެކަމުން ފިލާވަޅު ލިބުން މުހިއްމު: ނާގަލްސްމަން

ބަދަލަކަށް ނުކުމެ، ލަނޑު ޖަހައިދޭނެ ކުޅުންތެރިން ތިބުން މުހިންމު: ނާގަލްސްމަން

ޖަރުމަނާއެކު ސްވިޓްޒަލަންޑް ދެވަނަ ބުރަށް

ކޮންމެ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުނަސް ފަސްނުޖެހޭނެ: ނާގަލްސްމަން

ސްޕެއިނާ ކުޅެން ޖެހިދާނެތީވެ، ޖަރުމަނުގެ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް އެބައޮތްތަ؟

ޖަރުމަނުގެ ދިދައިގައި ހުދެއް ނުހިމެނޭ، ދެން ހުދު ޖާޒީ ލަނީ ކީއްވެ؟

« 1 2 3