ސްލޮވާކިއާއިން ކުޅުނީ މާ މޮޅު ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް: ކަލްޒޯނާ

ޔޫކްރެއިނުން ފަހަތުން އަރައި ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށްފި، ގްރޫޕް ވާދަވެރިވެއްޖެ!

ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި 110 އިންސައްތަ ދޭންޖެހޭނެ: ކަލްޒޯނާ

ރަޝިއާގެ ނުފޫޒަށް ޔޫކްރެެއިން ފުޓްބޯޅަ ހަލާކުކޮށްލުމާއި ދަނޑުމަތީގެ ހަނގުރާމަ

ސްލޮވާކިއާއަށް ލިބުނީ ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ އުފަލެއް

ވަރުގަދަ ޓީމެއް ބަލިކުރުމަށް ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް: ކަލްޒޯނާ

ލުކާކޫގެ ލަނޑު ބަލައިނުގަތް ސްނިކޯމީޓަރަކީ ކޯއްޗެއް؟

ލުކާކޫ ޖެހި ދެ ލަނޑުވެސް ބަލައި ނުގަތް، ސްލޮވޭކިއާއަށް ބޮޑު އުންމީދެއް!

ސްލޮވާކިއާ ހުރީ ބެލްޖިއަމަށް ދޫދޭ ގޮތަކަށް ނޫން

« 1 2