އިންގްލެންޑްގެ ކުރީ މެޗަށްވުރެ އިތުރު ހަރުފަތެއް މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ: ސައުތުގޭޓް

ޔަމާލް ރެކޯޑް ހެދި މޮޅު ގޯލާއެކު ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ފްރާންސުން ބޭނުންވަނީ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ފައިނަލަކަށް ދާން: ޑެޝޯމްޕްސް

ސްޕެއިނުން ބޭނުންވަނީ ފައިނަލަށް ދާން، އެކަމަކު ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނިކުތަސް އުފާވާނެ: ފުއެންޓޭ

އިންގްލެންޑްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް މެޗު ބެލުމަށް 17 ހާސް ޕައުންޑަށް ޓިކެޓް ގަންނަން ޖެހިދާނެ: ރިޕޯޓް

ސަންޗޯގެ ހާއްސަ ޝުކުރާއި ތައުރީފު ސަކާ އަށް

އެމްބާޕޭގެ މާސްކް އެޅުމުން ރަނގަޅަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ކޯލޯ މުއާނީ ބުނެފި

އިނގިރޭސިން ސެމީފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗު ބެލި މީހުންގެ އަދަދު 16.8 މިލިއަނަށްވުރެ މަތި!

ނުކުޅެވުނަސް ޓީމާއެކު ޖަރުމަނުގައި ދެމިހުންނާނަން- ޕެޑްރީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42