ޕޯޗުގަލް މޮޅުވުން ހައްގު، މިއީ ހިތާމައެއް: މާޓިނޭޒް

އިންގްލެންޑަށް މިވަގުތު އެންމެ މުހިއްމީ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުން: ސައުތުގޭޓް

ސްވިޒަލެންޑުން ބުނަނީ އިންގްލެންޑަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކޮށް، ފަސޭހަނުކުރާނެ ކަމަށް

ޕެޕޭ އަކީ ޕޯޗްގަލް ފުޓްބޯޅަ އަށް ހުރި 'ފުރިހަމަ' ނަމޫނާއެއް!

ސްޕެއިނުން ހޯދީ ތާރީޚީ ނަތީޖާއެއް: ފުއެންޓޭ

ފްރާންސުން ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ފަސޭހަކޮށްނުލާނެ، ބޭނުންވަނީ ތަށި!

ޔޫރޯއިން ޖަރުމަނު ވަކިވެގެންދިއުން ހައްގެއް ނޫން: ނާގަލްސްމަން

ޕެނަލްޓީގައި ޕޯޗްގަލް ބަލިކޮށް، ފްރާންސް ސެމީ ފައިނަލަށް

ޖަރުމަނުގައި ޖަރުމަނު ކަޓުވާލާ، ސްޕެއިން ސެމީ ފައިނަލަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42