ސްޕެއިނުން ކޮންމެ ޗެލެންޖަކާ ކުރިމަތިލީ އުފަލާއެކު، ފައިނަލަށް މިތިބީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފަ: އޯލްމޯ

ޔޫރޯ 2024: ސްޕެއިނާ އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލް މެޗަށް ފްރާންސްގެ ރެފްރީއެއް

އުނދަގޫވިޔަސް ބޭނުމީ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް: ސައުތުގޭޓް

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުރިމަގާމެދު އުއްމީދު އެބައޮތް: ކޫމަން

ފަހު މިނިޓްގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ، އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް

ސްޕެއިނަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުޅެވޭނެ: ފުއެންޓޭ

ސްޕެއިން ފެނުނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން މާވަރުގަދަކޮށް: ޑެޝޯމްޕްސް

ދެ ޓީމަށް ވެސް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް: ކޫމަން

އިންގްލެންޑްގެ ކުރީ މެޗަށްވުރެ އިތުރު ހަރުފަތެއް މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ: ސައުތުގޭޓް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42