ރޮމޭނިޔާ ބަލިކޮށް، ނެދަލެންޑްސް ކްއާޓާ ފައިނަލަށް

ނޮކްއައުޓް ބުރަށް އޮސްޓްރިއާ އައީ އޮޅުމަކުން ނޫން: ރަންގްނިކް

ތުރުކީން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ލަނޑުޖަހަންޖެހޭ: މޮންޓެލާ

ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެގެން މެޗެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

ޕޯޗުގަލް މޮޅުވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮސްޓާ: މާޓިނޭޒް

ނެދަލެންޑްސް ކައިރިން ސަލާމަތް ވެވޭނީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމަކުން: އިއޮޑަނެސްކޫ

ދިފާއީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބޯ ބުރިކޮށްފައި ތިބި ކުކުޅުތަކެއް ފަދައިން

ތުރުކިޔޭ އަށް 11 ކާޑު، ލައިފްޒިގަކީ ރަގްނިކްގެ ރަށް؟

ނެދަލެންޑްސް އިން ނިކުންނާނީ ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެ މޮޅުވާން: ކޫމަން

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 42