ފައިނަލުގައި ނެދަލެންޑްސް ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް: ކޫމަން

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ޓީމުތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތުރުކީއަށް އިހުތިރާމްކުރާނެ: މޮންޓެލާ

އިންގްލެންޑުން ސެމީ ފައިނަލާ ހިސާބުން ނިންމާލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ސައުތުގޭޓް

އެނބުރި ޤައުމަށް ދިއުން ހައްގެއް ނޫން، އެކަމަކު ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ: ޔަކީން

ތާރީޚީ މޮޅަކާއެކު، އިނގިރޭސީންނާ ދެކޮޅަށް ސެމީގައި ނެދަލެންޑްސް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެ، އިންގްލެންޑް ސެމީ ފައިނަލަށް

އެއް ސްޓޭޑިއަމްއެއްގައި ދެބަފައިން ތަކުރާރުކުރި 33 އަހަރުވީ "ސެލެބްރޭޝަން"

ކުޅެންވާނީ އިތުބާރާއި، މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ޖަޒުބާތުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން: މޮންޓެލާ

ތުރުކީ ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑުތައް ހުއްޓުވަން ފަސޭހައެއްނުވާނެ: ކޫމަން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42