އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 4 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި ތާރީޚާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

"އިންކްލޫސިވް ލާނިން އެޑިއުކޭޝަން" ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

އެފް.އީ.ޓީގެ ޑީންއަކަށް ޢާނިމް މުޙައްމަދު އައްޔަންކޮށްފި

ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދި- ޒުވާނުންނަށް އަގު ހުރި މިސާލެއް

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކ.ގުރައިދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް

އިމާމުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ގެންދިޔުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އެމް.ޑީ.އެފް.އެމްގެ ނަމުގައި ފައުންޑޭޝަނެއް އުފައްދައިފި

2 ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި މައްސަލަ އީޕީއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފި

ސްލީޕް ސްޓަޑީ ލެބޯޓްރީއެއް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭ ސިފައިންގެ ޕޯސްޓްގައި މިސްކިތެއްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގައި ރާއްޖޭގެ ޓްރޭޑް އޮފީހެއް ހުޅުވަނީ

ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ކޭންޑޫއިން ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤްތަކާގުޅޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް ނެރެފި

ކޮޕް 21 ގެ ހަވާސާގައި ރާއްޖެއިން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށައަޅައިފި

ފެނުގެ ނިޒާމް ބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެލައިޑްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އިތުރު އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރަނީ

"ތައްޔާރުވެތިބެމާ ރައްކާތެރިވަމާ" ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުވައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12