އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

5 ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި 4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަނީ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދެއްވަން ފަށްޓަވަނީ

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

" މިދިޔަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުނު "

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ނ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން އެއަރޕޯޓް ޓަވަރު ބަލާލައިފި

އެސްޓީއޯ ހެޕީ ރަމަޒާން 2016 އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ލޯންޗުކޮޅަށް ދިން ހަމަލާއާއިއެކު އަސްކަރިއްޔާ އިސްޖަހާލަން ޖެހުނު

ކޮމަންވެލްތުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެއް ނޫން

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްޕަވައިޒަރުން ތަމްރީންކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއެއް އަތުވެދާނެ ނިޝާނެއް އަދި ނެތް!

މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

"ބައިކް މޯލްޑިވްސް" އިން މާލޭގައި ބައިސްކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

ޙައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވޭ

'ކެޓް' އާއި 'އޮޕްކެޓް' އަށް މެމްބަރުން އަހުލުވެރިކުރަނީ

އާކް އިން ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

ފަހާ ކޯހުގެ ދެވަނަބުރު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12