އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

"ޤައުމަށްޓަަކައި ސިފައިން ކުރަމުންދަނީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް"

އުތީމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޢަރަބި އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އެމްއެންޔޫގެ މިސެމެސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަވައިފި

ސްރީލަންކާގައި އެސްއެސްސީހެދި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ދިވެހިން ފާސްވި

މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ފަތުރުވެރިން އަދިވެސް ނުފެނޭ

އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާ ކުރުމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ފަށްޓަވައިފި

ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އަތޮޅުތެރެއިން ލިބޭނެ

ބިދޭސީންގެ ޞިއްޙީ ކަންކަން ސްކްރީން ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރަނީ

ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

އޭދަފުށީގައި އިތުރު ދަނާލެއް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި 6 މިސްކިތެއްގެ ނަން ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް

ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް

ހުރިހާ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފި

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ ތަމްރީން ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓެވުގެ ނިޒާމް

ސިޓީހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ- ކާށިދޫ ކައުންސިލް

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ދޯނީގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ އަނދާފަ - ކައުންސިލް

2030ގެ ކުރިން ސާސްކަފުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލުކުރުމުގެ އަމާޒުގައި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12