އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

އައިޔޫއެމްއިން ފައްޓަވާ ކޯސްތަކުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

ކުރިއަށް އޮތް 5 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

53 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް

ފަސް ވަނަ އިޙްޔާ ފޯރަމް ބާއްވައިފި

"ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުން މުބާރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ފަޞޭޙަ"

ހިތާދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު 6 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތްކުރަނީ

ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ބ.ފިނޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރި ރިސޯޓް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

"ކުށްތަކަށް ތައުބާވެ، ދުޢާކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ"

މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

ވިލިމާލޭގައި އައިލެންޑް ބެވަރޭޖަސްގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރެއް

ބ. އޭދަފުށީގެ ވަށައިގެން ބޮޑުހިލަ ޖަހައި ނިންމާލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި

ހެންވޭރުގައި އެސްޓީއޯއިން ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

މައިކްރޮސްކޯޕިކް ނިއުރޯސަރޖަރީގެ ޚިދުމަތް އޭޑީކޭގައިދޭން ފަށައިފި

މުވައްޒަފުންގެ ހައްޖު ސްކީމްގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުންދާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަތައް ނަގަނީ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12