އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ގުރައިދޫ ސްކޫލުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެއްވި 9 ކުލާސްރޫމް ހުޅުވުން

ގުރައިދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރެއްވުން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް

ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސަށް މިހާތަނަށް 14 ޕާޓްނަރެއް ލިބިއްޖެ

"ޕީސް އިޒް ޕޮސިބަލް"ގައި ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ބައިވެރިވުން

ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ފޮތްތައް ޢަރަބިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރަނީ

ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް 2ގެ މަސައްކަތް

ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ލ އަތޮޅަށް

ފުރާވަރު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އޭދަފުށީގައި ކްލިނިކެއް

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސްރީލަންކާގައި ޙަރަކާތްތަކެއް

ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރުން

ބޫޓާންގެ އަމާންހިޔާއަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

''މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ"އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ކަސްޓަމްސް ޚިދުމަތަށް 126 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް ދިދަ ނަގައިފި

އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ރިހިޔޫބީލް ފާހަގަކުރަނީ

"ސްކޫލް ރިވިއު ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން" ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ދެތިންދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12