އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

ޤައުމީ ފޮތް ޑިސްޕްލޭ ހެދުމަށް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަރަޖަކޮށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައިވެސް ޙަރަކާތްތަކެއް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބައެއް ޚިދުމަތް ތ.އަތޮޅުން ދޭން ފަށައިފި

ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްތަކަށް އެވޯޑްދޭން ނިންމައިފި

ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަނީ

ސްކައުޓުންގެ "ފައުންޑާރޒް ޑޭ" ގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވައިފި

އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ހެލްތް އެކްސްޕޯ ނިންމާލައިފި

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ޙާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޘަޤާފީ ދަތުރެއް ކުރަނީ

ފެން ހުސްވާ ރަށްރަށުން ދުރާލާ އެކަން އަންގަންޖެހޭ - ޑިޒާސްޓަރ

ހައްޖު ކޯފަރޭޝަނުން އުމްރާގެ ދަތުރުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދެ ސްކޫލެއްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޒިކާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އެކި މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ތިނަދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 5 ލީޓަރުގެ ފެންކޭސް ހަދިޔާކޮށްފި

އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ފާރޫގް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިފި

5.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޞިއްޙީ ސާމާނު ޗައިނާއިން ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްޕީއެލް އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ސަދަޤާތް ފައުންޑޭޝަނުން އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް 12ފަންކާ ހަދިޔާކޮށްފި

ކެޓަމަރާން ދަތުރުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12