އަބްދުއްރަހީމް ޔޫސުފް

239 ލިޔުން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ޞިއްޙީދާއިރާގެ ޚާއްސަ ކޯސްތަކެއް ފަރުމާކުރަނީ

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ލޭ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް

ދިއްދުއާއި ކެނދިކުޅުދޫގެ ކަރަންޓް ނިޒާމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަނީ

ފެންފުށީ ކަނޑުތޮށީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ގެންގޮސްފި

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަހާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ޕްރައިމަރީ ކުދިންގެ ސައިންސް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ވަޒީފާގައި އުޅޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޚާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި

ހަރމަން ލޫޒް ޓްރޮފީ ޗެލެންޖް ކޭމްޕްގައި 10 ކެޑޭޓަކު ބައިވެރިވަނީ

އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރަނީ

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހުގައި 19 ސްމާޓް ކްލާސްރޫމް ޤާއިމްކޮށްފި

ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި 6 ފަރަތާކަށް ޝަރަފުގެ ފިލާ ދެއްވައިފި

"ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް"

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 31 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށްޓަވައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަސްލާ ބާއްވަވައިފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް އޭޑީކޭއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގި މަސައްކަތު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 24 ދަރިވަރަކަށް ސްކޯލަރޝިޕް

އިންޖަރީ ސަރވެއިލެންސްއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ފަށްޓަވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12