އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3213 ލިޔުން

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ޕްލާސްޓިކްގެ ބިރު ވަރަށްބޮޑު - މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ދުވަސް : މަޒުމޫނު މުބާރާތުން 1 ވަނަ ޝައުނާ ރަޝީދަށް

ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ %89 ޙިއްސާކުރަނީ ސީދާ ދިރޭތަކެރީގެ ނަސްލުގެ މައްޗައް ބިނާވެފައިވާ ދާއިރާތަކުން

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައި ގަންނަން ފަށައިފި

ވަޅޯމަސް ކިލޯއެއް 120 ރުފިޔާއާއި 140 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް އޮފީސް

މާލޭގެ 8 ސަރަޙައްދެއްގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް

ރަމަޟާންމަހު ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފެށުން އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު

"އެއް ލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް"

ވަރލްޑްކަޕާއި ދިމާކޮށް ރަޝިއާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

ޕޫލް ތީމް ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިޑު ހުށައެޅުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ސާފު ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ރަފީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "މަދަރ ކްއީން" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުންނަށް އާ ޔުނީފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

1

އައި.އެޗް.އާރްއިން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަހަލް ޖަމިއްޔާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން "ލަފުޒު ހޯދަމާ"ގެ ނަމުގައި ގޭމް ފޮތެއް ނެރެފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ދުރުމީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ

1 2 ... 143 144 145 146 147 148 149 ... 160 161