އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3319 ލިޔުން

ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ބަސް ޓަރމިނަލެއް ހަދަނީ

ކޮލަމާފުށި ޖަގަހައަށް ދިން ޙަމަލާ ޕީޕީއެމުން ކުށްވެރިކޮށްފި

"ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކް" އޭޕްރަންތަކާ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވީއައިއޭގެ އައު ރަންވޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ދުވާފަރުގައި ޤާއިމްކުރާ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓުން ވަރަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ- ފަޒުލް

ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އަންހެން މެމްބަރުންގެ ނިސްބަތް 50 އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރާނަން- ރައީސް

އަލިފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ އެއްތިނގިލީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރާނަން- ރައީސް

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ މީހުންނަށް އިންޓްރެސްޓް ކުޑަ ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރާނަން - ރައީސް

މިސްކިތްތަކަށް އިހުމާލުވުމަކީ ދީނަށް އިހުމާލުވުން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭނަން - ރައީސް

އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކާމެދު ނުޙައްޤުން ފިޔަވަޅު ނާޅަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒް ކުރެވިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޓިވެޓާއި ބީޓެކް މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް ސާދަހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހުންނަވާނަމަ ހުންނަވާނީ އެމްޑީޕީގައިކަމަށް ޑރ އަފްރާޝީމް ވިދާޅުވި - އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް

ބާތިލްކުރި ފޯމްތަކުގައި ޙައްޖާޖީން ހިމެނިފައިވާނަމަ އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން - އީސީ

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓާއެކު ގައްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

"އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރި 400 ރަށުގެ ހަޤީޤަތް އެޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ކިޔާދޭންޖެހޭ"

ރައީސް ޔާމިީން ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސަޢުދީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުން ދައްކުވައިދެނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވަރުގަދަކަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ޢީދު ނަމާދު ފުރިހަމަވާނީ ޚުޠުބާ އަޑު އެހުމުން- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

1 2 ... 143 144 145 146 147 148 149 ... 165 166