އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3345 ލިޔުން

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު - ޖަނާހް

"ހަކަތައާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ މިންވަރު މަދުވުމަކީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް"

ނައިފަރު ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކޮށް ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ތެލަސީމިއާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ޓެސްޓްކުރުމަށް ނައިފަރުގައި ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ތާއީދު ކުރަނީ، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަމުންދާތީ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ތެލަސީމިއާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާޢީދު އިތުރުކުރެއްވުމަށް ޑރ.ޝަހީމް މެލޭޝިޔާއަށް

ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފި

އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްޞަ ޅެންފޮތެއް ނެރެފި

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއަށް 44 އަހަރު- ޚިދުމަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް

ރީ.ރެޖިސްޓްރީ ފޯމްތަކުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކުރަނީ

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން އާ މަންހަޖައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ސެމިނަރއެއް ފަށައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންދަނީ ޕީޕީއެމްއާ ބެހޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ފަތުރަމުން - ޕީޕީއެމް

ދިވެެހި ބޭސްވެރިކަން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދެއްވި މާވާ މުހައްމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

"ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9" ޑިސެމްބަރުމަހު

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ތިން އަތޮޅަކަށް ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް

ރާއްޖެ އަންނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ދާގީނާ ފާސްކުރަނީ

ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް

36ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

1 2 ... 146 147 148 149 150 151 152 ... 167 168