އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3312 ލިޔުން

ލައިސަންސް ޚިދުމަތުގެ ފީ ސީދާ ކައުންސިލަށް، ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އައުކުރުން 5 އަހަރަށް

އިންތިޚާބީ ޙައްގަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ ކަންކަންކުރާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަން އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު މުޅިން އައު ޓަރމިނަލެއް އަޅަނީ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ މަހެއްހާ ދުވަހުން މުޅިން ނިމޭނެ: މުބީން

މަނަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ އަދި އަލިފުށީ މަގުހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮނުވައިފި

ވީއައިއޭ މާސްޓަރ ޕްލޭން؛ މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލާނެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް

ކުނިކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުންޖެހި އެކްސްޑިންޓެއް ހިނގައިފި

ސީޕްލޭން ޚިދުމަތް ފަށާ ދެވަަނަ ރަށަކަށް ތޮއްޑޫ، ސަރވޭ ފަށައިފި

މުޅި ރާއްޖެ ޢީދަށް ދިއްލާލުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް، ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަންޒަރު މިހާރު ފެނޭ

ފުރަތަމަ މަހު އެކަނިވެސް އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ 60އަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތުކޮށް ޢީދަށް ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި 12 ހެކްޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ޗުއްޓީއަށްދާއިރު ގެދޮރާއި މުދަލަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު!

ސިޓީތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤާއިމުވެފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތައް ޢީދަށް ޒީނަތްތެރިކުރާނީ

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫޢު އޮކްޓޯބަރުގައި ނިމޭނެ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ތިލަފުއްޓަށް ޕޯޓު މަޝްރޫޢު ބަދަލުކުރުމުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިތުރު 70 ހެކްޓަރު ބިން ލިބިއްޖެ: ރައީސް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި އަޅާލުން ދީފައެއް ނުވޭ: ވަޒީރު

ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފަށަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 165 166