އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

އޮކްޓޯބަރުމަހު 20 "ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ދުވަހު"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ކާނާލިބޭ ގަސް ރަށްރަށުގައި އާލާކުރުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށްތަކުން ކަރަންޓީން ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭނީ 6 ޙާލަތެއްގައި

2

ހަތަރު ރަށަކުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ޙައްގުތައް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނީ ފިރިހެންކުދިން ހޭލުންތެރިކޮށްގެން - ފަޒްނާ އަޙުމަދު

ރާއްޖެއިން އިތުރު 35 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުން ގިނަފަހަރަށް ފެށެނީ ޢާއިލާގެ ތެރެއިން - ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް

ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ އައު އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

ކޯވިޑް-19 : ލ.ގަމަށް ތަމްރީނަށްދިޔަ ސިފައިންގެ 58 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި : ޢާއްމު އުސޫލުން ގޮނޑުދޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، ޚާއްސަ ޙަރަކާތްތައް ނުބޭއްވޭނެ

މާލެ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް ވަރކިންގ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ކޯވިޑް-19 : ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން މޮނިޓަރިންއަށްލީ 6 ރަށް އެ ޙާލަތުން ނަގައިފި

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ސީޓީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތު ނޮވެމްބަރަށް އިތުރުކޮށްފި

މާވަށު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 2 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ނިމޭނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90