އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2897 ލިޔުން

މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ކެނޑުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ޝާހިދު

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވުމުގައި ޖަޕާނުގެ ޙިއްސާ ބޮޑު: އަސްލަމް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސޭގޮތަށް ލައިޓްހަރުކޮށް، ޓެސްޓުުކޮށްފި

ނިޝާމާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ފޮނުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން: ފުލުހުން

ގިރާވަރު ފަޅު "ރެސިޑެންޝަލް ސިޓީ"އަށް ފައިނޭންސް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މުޅި ތިލަފަޅު ހިއްކާ، ރާއްޖޭގެ ސިނާޢީ މައި ހަބަކަށް ބަދަލުކޮށްލަނީ

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް: ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރަން މިމަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލައިސަންސް ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް އެޗްޑީސީ

ސައިބަރ ކުށްތައް ހުއްޓުވަން ޚާއްޞަ ސެންޓަރެއް

އެއިޑްސްއަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކޭމްޕްތަކާއެކު ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ގއ.އަތޮޅުގައި

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު މިމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ސްކޭމް ކޯލުތަކާއި، ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ތަޢުޒިޔާގެ ފޮތުގައި ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި

ރިނބުދޫއިން ފެނުނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ބޮލިވަޅެއް

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތައް މިމަހުގެ 25 ގެ ކުރިން ރަނގަޅުކުރާނީ

އުސޫލުތައް އިސްލާހުކޮށް، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލެއް

ކޮލަމާފުށި މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ތަރައްޤީކުރަން ފަށައިފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ފެރީ ޚިދުމަތް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145