އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

ދިރާސާތައް މުޖުތަމަޢުގެ ފައިދާއަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ: ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން

10 ޤައުމެއްގެ 223 ބައިވެރިންނާއެކު އައިޔޫއެމްގެ ދިރާސާ ކޮންފަރެންސް ފަށްޓަވައިފި

އާރްޓިއެލް ފެރީ: އަދަދުތަކުން ދައްކައިދެނީ ރައްޔިތުން ބަރޯސާވެވޭ ޚިދުމަތެއްކަން

އަމީނީ މަގުގެ އިތުރު 4 ސެގްމަންޓްގައި މިމަހު ތާރު އަޅާ ނިންމަނީ

ލޭނަގާ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނައީ ރައްކާތެރި ނިޒާމަކަށްވާތީ، ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިފައެއް ނުވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް

ރަށްރަށުގެ ވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ރެކޯޑްކުރާނެ ނިޒާމެއް ބޭނުންވޭ: އަސްލަމް

މަޝްއަރު ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ ޢުމްރާވެރިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި: މިނިސްޓްރީ

ގިނަ ފީޗަރތަކާއެކު އީފާސްގެ އައު ވާރޝަން ޖޫންމަހު ބޭނުންކުރައްވަން ފަށްޓަވަނީ

މަކުނުދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޑިޒައިނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވަނީ

ހޯރަފުށީ ބިއްލޫރިފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާޓުން ޖޫންމަހު ޚިދުމަތް ފަށާނެ

ރަސްދޫ ހައުސިން މަޝްރޫޢު މިމަހު ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރަނީ

ގްރޭޑް 1އަށް ކުދިން ވެއްދުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން މާދަމާ ފަށާނެ

އެފްކޮންސް ވިއްކާލިޔަަސް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނުހުއްޓޭނެ: މިޢްވާން

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

45 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ރެކޯޑްތައް ހޯއްދަވައިފި

ޞަފާ ޢުމްރާވެރިން ފުރުން އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު

ހޯރަފުށީ ހާފްވޭ ހައުސްގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިންމަނީ

ނިމުނު 5އަހަރު، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އާ އެތައް ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރިއެރުމެއް

ހިޔާ ފްލެޓްގައި ރޯވީ ދޮންނަމެޝިނެއްގައި، މިހާރު އަލިފާން ނިންވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 150 151