އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3164 ލިޔުން

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުލްމަންނާނުއާއި، އަލީ ރަޝީދު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވަނީ

ރައީސް ޗެއަރ ކުރައްވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް

ސިޔާސީ ގުޅުންތަކާއި ގުޅޭ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވޭ: ފިރުޒުލް

2 ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވަން އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ އެބަތިބި

ބޮޑު އަގުނަގާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމަށް މިސްރުން އެހީވަނީ

ޤައުމިއްޔަތަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިސްކަން، ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ދިވެހި ބަހަށް

ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައި ބަހައްޓާގޮތަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

މުލިއާގެ މަރާމާތުކޮށް ނިމެންދެން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ދިރިއުޅުއްވާނީ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ރާއްޖެއަށް

ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި، މީޑިއާތަކަށް ޚާއްސަ ބަޖެޓު ވަނީ ހިމަނާފައި

"ފުށިދިއްގަރުފަޅު" ހިއްކަން ފެށުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި

އޭސީސީގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓާލައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް

މަޖިލީހުގެ ހައިބަތު ހިފެހެއްޓުމަށް މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލަނީ

އަންނަ މަހު ނ.އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާން ނުޖެހޭވަރަށް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވާނަން: އާދަމް ޝަރީފް

ޓަރމިނަލް މަޝްރޫޢުގައި މާލީ ދަތިކަމެއްނެތް، ކަންބޮޑުވުމަކީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުފެށި ހުރުން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ގޯތީގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު، ދެ ދުވަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ހުވާ ކުރުމާއެކު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޠާރިޤް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 158 159