އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ދިރާސާކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކުރަނީ

ދުނިޔެ ރަނގަޅު ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

ޒުވާނުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބާރުއަޅާނަން - ޔޫތް މިނިސްޓަރ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ

ޓްވީޓަކުން އެދުމުން ބަގީޗާ ހުޅުވާ ގަޑިތަކަށް މިނިސްޓަރ ބަދަލު ގެންނަވައިފި

މަސްވެރިން ބޭނުންކުރާ ތެލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ދިއްދޫ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ނުޒްލާ

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ދަނޑުވެރިންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް

ސިފައިންގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި މުޖުތަމާޢު ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް

އާރަށުގައި އަޅާފައިވާ 3 ބުރީގެ ޢިމާރާތަކީ ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން އެޅި އިމާރާތެއް- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ފާއިތުވި 5 އަަހަރުތެރޭ 3260 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމާފައިވޭ - ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ

އިންޑިގޯ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި 19 މިނިސްޓްރީ

ބަޖެޓް 2019 - އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާނީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް

ރައީސް ނަޝީދާއި ޝައިޚް އިމްރާނަކީ ޕާޓީގެ ރައީސުންގެ ގޮތުގައި އީސީން ބަލައިގަނެފި

އުރީދޫއިން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ޤައުމު ތަރައްޤީވާނީ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެގެން - ޑރ. ޝަމީމް

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހއ އުތީމުގައި ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް

1 2 ... 140 141 142 143 144 145 146 ... 167 168