އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3213 ލިޔުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންދަނީ ޕީޕީއެމްއާ ބެހޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ފަތުރަމުން - ޕީޕީއެމް

ދިވެެހި ބޭސްވެރިކަން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދެއްވި މާވާ މުހައްމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

"ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9" ޑިސެމްބަރުމަހު

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ތިން އަތޮޅަކަށް ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް

ރާއްޖެ އަންނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ދާގީނާ ފާސްކުރަނީ

ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް

36ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކްގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެތެރޭގައި ނިންމާލާނަން - އެމްޓީސީސީ

ދެވަނަ "ނޭޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ޕޭޝަންޓް ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ރިންގްރޯޑު ސަރަޙައްދުގައި ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ނާގާނެ - ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ހދ. ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ރައީސް ފަށްޓަވާދެއްވައިފި

މ. ވޭވަށުގައި ސިނާޢީ ބަނަދަރެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސަރުކާރުން ހައްލުކޮށް ދޭނެ - މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

މާފިނޮޅު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

ނޮޅިވަރަމުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރައީސް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވައިފި

އަށް ބާވަތެއްގެ ޖުމްލަ 174 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ޖެންޑައަށް ހުށައަޅާފައިވޭ

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން 1800އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ފޯމް ނަގާފައިވޭ

ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓްގައި ދިވެހި ބަސް ހިމަނަނީ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 2 ... 140 141 142 143 144 145 146 ... 160 161