އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2950 ލިޔުން

ވެލާގެ އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ވަންދޫގައި ދިރާސާއެއް

ހުކުރު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ހާލަތު ދެެގަތުމަށް ޚާއްސަ ސަރވޭއެއް

މިއަހަރު 3 އެއަރޕޯޓް ނިމި، 4 އެއަރޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ: ރައީސް

ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ ތަރައްގީއާއެކު އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް އަވަހަށް މިސްރާބުޖެހުމަށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުުނު 9 އިން މެންދުރު 1އަށް

ކޮމަންވެލްތު ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ރައީސްގެ ފަރާތުން ކިންގް ޗާރލްސްއަށް

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ނަކަލުކުރި މައްސަަލަ ބަލަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު

އައިޓީބީ ފެއަރގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް

ބަރލިން ފެއަރ: ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑުން ރީތި ރަށެއްގެ ތަޖުރިބާ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައިޓީބީ ފެއަރގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދިވެހި އެންމެބޮޑު ކޮންޓިންޖެންޓް ބައިވެރިވާ އައިޓީބީ ފެއަރ ފަށައިފި

އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައިގެ ޙައްލާއެކު ބުރުނީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އުއްމީދެއް

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް ހުޅުމާލެ އޮފީސް ޢިމާރާތަށް

އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއެކު މުހިންމު 3 ދާއިރައަކުން މަޝްވަރާކުރެވުނު: ރައީސް

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ: ފައްޔާޟް

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ލިބޭ މާލީ އެހީގެ ކަންކަން ގެންދަނީ ވަރަށް ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް: ޝާހިދު

ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން، ޒަމާންވީ ތަކުލީފަކަށް ޙައްލު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 147 148