އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3217 ލިޔުން

ކޮލަމާފުށީގައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގައިދޭނަން: ރައީސް

ވިލިނގިލީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ގެމަނަފުށީގެ ބިން ހިއްކައިދީ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އެއަރޕޯޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ގައްދުއާއި މާވަރުލު ގުޅާލާނަން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބިން ހިއްކައިދޭނަން: ރައީސް

އެއްވެސް ކައުންސިލެއް ބާކީނުކޮށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

އައްޑުއަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކަށް

އައްޑޫ ބްރިޖް 4 އަހަރުން ނިންމައި ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަން ހުޅުވާލާނަން: ރައީސް

ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ދަނޑުވެރިންނަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީ، ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރާނަން: ޑރ. ރަމީލާ

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ވ.ފުލިދޫއިން ސަޤާފީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ، އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ފޯމު ހުށައެޅީ 183 މީހުން

މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރާނަން: އީސީ

ސަރުކާރުގެ ރާޑަރުން ތ.އަތޮޅު ކައްސާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ތަރައްޤީކުރާނަން: ރައީސް

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް ބަދަލުކުރުމުން މާލީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުވާނެ: ވަޒީރު

އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހުށައަޅާ ފޯމުގެ ޖަވާބު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް؛ ދިރާސާ ނިމި ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

6.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރިއެއް، 5 މީހަކަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އަނިޔާވެރިން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ސަރުކާރު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160 161