އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3313 ލިޔުން

ބުރިޖު ހުރަސްކޮށް މާލެ ހުޅުމާލެ ބަސް ދަތުރުތައް މާދަމާ ފަށާނެ، ފުރަތަމަ 2 ދުވަސް ހިލޭ

ސިނަމާލެ، މާލެހިޔާ އަދި ވިލިމާލޭ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރަން ފަށައިފި

އެއަރޕޯޓްގައި އަލަށް ހަދާ ޓަރމިނަލް 3 އަހަރު ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނާނަން - އެމްއޭސީއެލް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅައިގެން ތަރައްޤީކުރި ސަރަހައްދު މިރޭ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަވަރކުރުމަށް ބޭރުގެ 85 ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދީފި

އެމް.އެމް.އައިއާއި ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށައިފި

އެމްއެމްއައިއިން މީރާގެ މުޢައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ވިންޓަރ ދަތުރުތަކަށް އެއަރޕޯޓް އޮތީ ތައްޔާރަށް - އެމްއޭސީއެލް

ބްރިޖްމަތީގެ ކައިވެނިތައް - ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް

އިސްރަށްވެހިންނަށް ބްރިޖު ދައްކާލައިފި

އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ސިނަމާލެ ބުރިޖް ދައްކާލައިފި

ބްރިޖްމަތީގައި ބާއްވާ ކައިވެނީގެ ޙަފްލާތައް މިއަދު ހަވީރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން މިފަހަރު ބްރިޖުމަތީގައި

މާލޭ ރިންގް ރޯޑްގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ބަސް ޓަރމިނަލެއް ހަދަނީ

ކޮލަމާފުށި ޖަގަހައަށް ދިން ޙަމަލާ ޕީޕީއެމުން ކުށްވެރިކޮށްފި

"ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކް" އޭޕްރަންތަކާ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވީއައިއޭގެ އައު ރަންވޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ދުވާފަރުގައި ޤާއިމްކުރާ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓުން ވަރަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ- ފަޒުލް

ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އަންހެން މެމްބަރުންގެ ނިސްބަތް 50 އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރާނަން- ރައީސް

1 2 ... 142 143 144 145 146 147 148 ... 165 166