އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭނަން - ރައީސް

އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކާމެދު ނުޙައްޤުން ފިޔަވަޅު ނާޅަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒް ކުރެވިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޓިވެޓާއި ބީޓެކް މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް ސާދަހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިއްޖެ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހުންނަވާނަމަ ހުންނަވާނީ އެމްޑީޕީގައިކަމަށް ޑރ އަފްރާޝީމް ވިދާޅުވި - އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް

ބާތިލްކުރި ފޯމްތަކުގައި ޙައްޖާޖީން ހިމެނިފައިވާނަމަ އަލުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން - އީސީ

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓާއެކު ގައްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

"އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރި 400 ރަށުގެ ހަޤީޤަތް އެޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ކިޔާދޭންޖެހޭ"

ރައީސް ޔާމިީން ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސަޢުދީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުން ދައްކުވައިދެނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވަރުގަދަކަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ޢީދު ނަމާދު ފުރިހަމަވާނީ ޚުޠުބާ އަޑު އެހުމުން- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ރޮބޮޓް އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް 2ވަނަ ލިބިއްޖެ

ޤައިދީއަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ސިއްޙީ މައްސަލައެއްގައެއް ނޫން - ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން މިދިޔައަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ތުޤާ ޒިޔާދް

ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި މިދިޔަ 5 އަހަރު 206 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ - މުނައްވަރު

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އޭޑީބީ އިން 33 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަން ފަށާފައި ވަނީ 2013ގެ ފަހުން - މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

ބްރިޖްމަތީގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ހަފްލާތައް މިމަހުގެ 31 ގައި ބާއްވަނީ

ފާސްޓްފުޑް ބްރޭންޑްތަކަކާއެކު ވޯޓަރފްރަންޓް ފުޑް އައުޓްލެޓްތައް ހުޅުވަނީ

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަ ނަގަން އެންގީ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

1 2 ... 145 146 147 148 149 150 151 ... 167 168