އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

އެއަރޕޯޓް އެރައިވަލް ބެލްޓްތައް ދިގުކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް!

ތަރައްޤީގެ 2 މަޝްރޫޢެއް ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުގެ 25ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓުއަޅައި ނިމިއްޖެ

އދ.ތެލުވެލިގާގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަނީ

ވ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދަނީ އެކުލަވާލަމުން

ނައިފަރު ވިންޑް ޓަރބައިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ލުއި ލޯން ސްކީމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

4 ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ

ކޮނޑޭ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެެރޭގައި ނިމޭނެ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބޮޑުމިސްކިތުގެ ޑިޒައިންތައް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނިމާޒް ޤާއިމްކުރުމާއިބޭހޭ މަޝްވަރާތައް ފެށުން

"ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށަނީ"

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބީޗް ކްލަބް އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ!

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އަނިޔާވި 11 މީހަކަށް އަދިވެސް ފަރުވާދެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ޕާކުތައް ހުޅުވޭނެ- މިނިސްޓަރ

ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ- ފަޒުލް

މޮޓޯސައިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި