އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3297 ލިޔުން

އަށް ބާވަތެއްގެ ޖުމްލަ 174 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ޖެންޑައަށް ހުށައަޅާފައިވޭ

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން 1800އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ފޯމް ނަގާފައިވޭ

ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓްގައި ދިވެހި ބަސް ހިމަނަނީ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އާ ރަންވޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ތާރު އަޅާ ނިންމާލައިފި

"ޙަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް"ގެ މީޑިއަރ ޕާރޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމް

މ.ކޮޅުފުށި ބަނދަރު ރައީސް ޔާމިން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މ.މުލީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން އިފްތިތާހުކޮށްފި

މ. ދިއްގަރު ބަނދަރާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި

މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ނިމޭނެ - ޑރ.މުޢިއްޒު

ލ. ފޮނަދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާމިގިލީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕޯޓުން މުދާ އަންލޯޑްކުރަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު "ހެކަތޯން" މި ފަހަރު ރާއްޖޭގައި

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަނީ މެޑިސިން ކިޔަވަމުން- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ހއ.ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު 20 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް

"މެލޭޝިއަން އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ 2018" ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ މިއަދު

18 ޤައުމެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު އައިއެމްޓީއެމް ފެއަރ ފަށައިފި

"ހެސަ ވާދަ 2018" ފަށައިފި

1 2 ... 145 146 147 148 149 150 151 ... 164 165