އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3313 ލިޔުން

ބްރިޖްމަތީގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ހަފްލާތައް މިމަހުގެ 31 ގައި ބާއްވަނީ

ފާސްޓްފުޑް ބްރޭންޑްތަކަކާއެކު ވޯޓަރފްރަންޓް ފުޑް އައުޓްލެޓްތައް ހުޅުވަނީ

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަ ނަގަން އެންގީ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ތަރައްޤިކުރާ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ފުޑްކޯޓުގެ %75 ނިމިއްޖެ- އެޗްޑީސީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި މަސްބަންދުކުރާ ކެޕޭސިޓީ 70 ޓަނުން 13 ޓަނަށް ވެއްޓުނު- ޝަހީރު

މާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމަކީ ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް - ޗަންޕާ އަފީފް

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު - ޖަނާހް

"ހަކަތައާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ މިންވަރު މަދުވުމަކީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް"

ނައިފަރު ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކޮށް ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ތެލަސީމިއާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ޓެސްޓްކުރުމަށް ނައިފަރުގައި ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ތާއީދު ކުރަނީ، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަމުންދާތީ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ތެލަސީމިއާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާޢީދު އިތުރުކުރެއްވުމަށް ޑރ.ޝަހީމް މެލޭޝިޔާއަށް

ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފި

އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްޞަ ޅެންފޮތެއް ނެރެފި

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއަށް 44 އަހަރު- ޚިދުމަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް

ރީ.ރެޖިސްޓްރީ ފޯމްތަކުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކުރަނީ

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން އާ މަންހަޖައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ސެމިނަރއެއް ފަށައިފި

1 2 ... 144 145 146 147 148 149 150 ... 165 166