އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3327 ލިޔުން

ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނަށް ޚާއްސަ ޔުނިޓްތަކެއް އަތޮޅުތަކުގައި ހަދަނީ

ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހިއްކި ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތް ކުރަން ފަށައިފި

ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތަކެއްގެ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް ޢާއްމުކޮށްފި

ޑިމާންޑް ނެތުމުން ސައިކަލު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ތިބީ އައު ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭން ތައްޔާރަށް- މާރިޔާ

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ޑިސެމްބަރުމަހު މަސްކިރާނެ - މިފްކޯ

މެޑިކަލް ކޮލެޖުގެ ކިޔެވުން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ވެލިގާ ހާރޑްވެއަރގެ އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ބާސްކިން ރޮބިންސްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްސަ އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި - ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިންމު ބަހާއެއް

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމުމަށް މިއަދު ހަވީރު ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރާނީ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ޙިއްސާއާއެކު - ރައީސް

ކޮރަޕްޓް ނަމަ ވެރިކަމަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން - ރައީސް

ދައުރު ނިމޭއިރު ސަރުކާރުގެ 5 އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުވާނެ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ބޭރުގެ މަސްބޯޓަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން - މިނިސްޓަރ ޝައިނީ

ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލާ ކަރަންޓު، އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭނުންކުރަންފަށާނެ- ސްޓެލްކޯ

ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ރަށް ރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިމޭނެ - އީސީ

15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ މިހާރު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ- ޢާދިލް މޫސާ

ވީއައިއޭގެ އައު ރަންވޭ ހުޅުވުމަށް ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ކުރެންދޫގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

1 2 ... 141 142 143 144 145 146 147 ... 166 167