މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާމެދު މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ެއާލް މެޑްރިޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާމެޗް ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި މިހާރު ކުޅެވޭގޮތަށ

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންފުށި ގަމީރާއަށްވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : މާފަރު ލެބުން ދިވެހިންނަށް ކޮންމެދުވަހަކު 100 ޓެސްޓް ހިލޭ

ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށަކުން އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އެރިމީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ހަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ބ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އޭދަފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މާޗްމަހު ނިންމާލެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ

އޭދަފުށި ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ބ.ކެންދޫއިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ބ.އަތޮޅުގައި ކޯވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

މެޑިކަލް ހަދަން ދާ މީހުން އަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލު ހަރުދަނާކޮށްފި

އޭދަފުށީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކޯވިޑް-19 : ކެންދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

މިދިޔަ މަހު 10 މީހަކަށް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދީފައިވޭ

ކޯވިޑް-19 : ބ.ކެންދޫއަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އަނަންތަރަ ރިސޯޓުން އިތުރު 7 މީހަކު ފަރުވާއަށް

ބ.ދޮންފަނުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައެޅި ފޯމްތައް އަންނަމަހު ވިލަރެސްކުރަން ފަށަނީ

1 2 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 51 52