މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ބ.އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ތުޅާދޫ ޔޫސުފް މޫސާ ނިޔާވެއްޖެ

އޭދަފުށި މަގުހެދުން : 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ގައު އަތުރާ ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި ހަދާ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަކީ އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ގުޅުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ފެހެންދޫ ބަނދަރަށް އަރާ ފޭބުމަށް ހަދާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ކެންދޫން ބަލި ފެނި މޮނީޓަރިންއަށް

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތައް ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ހއ އިން އދ އަށް މޫސުން ގޯސް، އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

ވެލާ ކަހަނބު އޮޕަރޭޝަންކޮށް ފަރުވާދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް

ކޯވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމުގެ އުޅުނު މީހެއްގެ އާދޭސް

ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓް ފިޝިން އިންޑަސްޓްރީވެސް ފަލަސްތީނާއެކު

ހަނިފަރަށް އެންމަޑި ޖަމާވާން ފަށައިފި؛ މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީވެސް 5000 ފަތުރުވެރިން

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ގެއްލުން

ކޯވިޑުގައި މިއަދު ދެވަނަ މަރެއް

އޭދަފުށިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 49 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ސާމްޕަލް ނަގާ ގަޑިތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކް ހުޅުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އޭދަފުށިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 160އަށް

1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 51 52