މުޙައްމަދު ނައުރިފް

781 ލިޔުން

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި

ބ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފެއިމްސް އާ ކިންގްސް ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެ ކުއާޓާއަށް.

ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަން ޑިންގީއެއްގައި ފަޅެއް ހުރަސްކޮށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޙަޤީޤަތް

ބ. އަތޮޅުގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަނީ

ބ.އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އިރުމަތީ ލަވާރސް ބަލިއިރު، ފެއިމްސް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: މާޅޮސް ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޔުނައިޓެޑް ވީ އިން ދަމަހައްޓައިފި

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ފެއިމްސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބ.އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޗެމްޕިއަން އިރުމަތި ލަވާރސް ބަލިކޮށް މާޅޮހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެތެރޭގައި ނިމޭނެ - މިނިސްޓަރ އާޠިފާ

ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި - ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

މަންޓާ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރު 20އިން 21އަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވަނީ

ގޮއިދޫން ދަނޑު ބިން ދޫކުރުމަށް އުސޫލުތަކެއް ހަދަނީ

ލެވިސްތަރ ކަޕް: ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އެމް.އޭ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި

ލެވިސްތަރ ކަޕްގެ ޗެޕްޕިއަންކަން ސައިނޯސާއިން ހޯދައިފި

ލެވިސްޓަރ ކަޕް: ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ސައިނޯސާއިން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި

ލެވިސްޓާ ކަޕް - ޗެމްޕިއަން ވެލާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް

ލެވިސްތާ އިންޓަރ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތަރައިން ހޯދައިފި

އިންޓަރ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އަނަންތަރަ އަށް

1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 39 40