މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1012 ލިޔުން

ހއ އިން އދ އަށް މޫސުން ގޯސް، އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

ވެލާ ކަހަނބު އޮޕަރޭޝަންކޮށް ފަރުވާދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް

ކޯވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމުގެ އުޅުނު މީހެއްގެ އާދޭސް

ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓް ފިޝިން އިންޑަސްޓްރީވެސް ފަލަސްތީނާއެކު

ހަނިފަރަށް އެންމަޑި ޖަމާވާން ފަށައިފި؛ މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީވެސް 5000 ފަތުރުވެރިން

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ގެއްލުން

ކޯވިޑުގައި މިއަދު ދެވަނަ މަރެއް

އޭދަފުށިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 49 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ސާމްޕަލް ނަގާ ގަޑިތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކް ހުޅުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އޭދަފުށިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 160އަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން އިތުރު 9 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: އިތުރު 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު މަދެއްނުވޭ

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 100އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 99އަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ އެކަކު

ކޯވިޑް-19 އޭދަފުށީ ކްލަސްޓަރ: އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އޭދަފުށިން މިހާތަނަށް 37 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިމަހުގެ އެކެއްގެ ފަހުން އޭދަފުށިން ފޭބި މީހުން ކަރަންޓީނުވޭ

1

އޭދަފުށިން އިތުރު 10 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 50 51