މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރާނަން: ޒުލްފާ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް

މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ މަހުގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑަށް އަވަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް

ރާއްޖޭގައި ފުޅިއަޅައިގެން ފީނާތާ 20 އަހަރު، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފީނަން ދަސްވީ ރެސްކިއު ޑައިވް ޕްރޮގްރާމުން

ދެކުނު ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ރައީސް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތް: ޠާރިޤު

މަސްވެރިންނަށް ހިންގާ ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އާރްޑީސީގެ ދަރަނި 300 މިލިއަނާ ގާތަށް، މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ: ޒުހައިރު

ކޮންގްރެސް އޮފް ޑިމޮކްރެޓިކްގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް މޮންޓެނީގްރޯއަށް

"ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އޮތީ ފެއިލްވެފައި"

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ކައުންސިލުތަކަށް އަޅާލާފައި އޮތް ތަނެއް ނުފެނޭ: އާދަމް ޝަރީފް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ރައީސް ކުރައްސަވާލަދެއްވި ރަސްމާލޭގެ ތަޞައްވުރު، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިކޯ ސިޓީ!

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން ފަސްކޮށް، މަޖިލިސް ދަންމާލައިފި

މާލެ ސިޓީގެ ގިނަ މައްސަލައެއް ގުޅިފައިވަނީ ތޮއްޖެހުމާ : ޙަސަން ލަޠީފް

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްގަށް އަރައި ނުގަނެ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުހިންމު: ހަބީބް

ހުރަވީ ދުވަސް ގެނެސްދެނީ، އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރި ވަރުގަދަ ޖިހާދެއްގެ ހަނދާން

ފުރަތަމަ 4 ހަފުތާގައި ހާސިލްކުރުމަށް އަމާޒުހިފި ހުރިހާކަމެއް ސައްތައިންސައްތަ ފުރިހަމަކޮށްފި

އެފްރިކަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުރީ ސަރުކާރަށް ކުރި ތުހުމަތުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން ގޮވާލާ ޤަރާރު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ރޭންކަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52