މުޙައްމަދު ނައުރިފް

465 ލިޔުން

ބ.އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާ ނުލެވުން

ދަރަވަންދޫ އިމަރޖަންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރ އަންނަމަހު ހުޅުވަނީ

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގައި ހިލަ ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ބ.އަތޮޅުން ކޯވިޑް ބަލީގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފެހެންދޫ އައު ބަނދަރާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ބ.އަތޮޅުގެ 7 ރަށަކުން 50 ޓަނު ކުނި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ތައުލީމަށް ރަށުން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތައް ނިމުމަކަށް

ށ ފީވަކުގައި ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތ.ބުރުނީ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާޅޮހު ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދު

ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްނަމަ މުދައްރިސެއްގެ ދައުރު އަދާ ނުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ

ތުޅާދޫ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނިމޭނެ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ދުވާފަރުގައި ހުޅުވައިފި

ވ.ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގެއިން ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

"ބަނދަރާއެކު އިޤްތިސާދީގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ"

ރައްކާތެރި ފެނުގެ ނިޒާމަކަށް، އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން ކުރި އިންތިޒާރަށް ނިމުން

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމަންޓް ޖަހަން ފަށައިފި

ލ.ގަމުގައި ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24