މުޙައްމަދު ނައުރިފް

605 ލިޔުން

ރާއްޖޭގައި ވޯޓަރ ޕާކެއްގެ ތަޖްރިބާކޮށްލަން ކިހާދޫ ވަރެއް ނެތް

"ކޮންމެފަހަރަކު ރަން ވަނައެއް ނުލިބުނަސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބުވާނެ"

"ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކާއެކު ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ހަލާތުރަގަޅުވާނެ"

ބ.މާޅޮހު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެެއްޖެ

ރ މާޝިގިރިއަށް ދަތުރު ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ބ.އަތޮޅު 4 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ނިމިއްޖެ، އިތުރު 3 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ކުމުންދޫ ނޭޗަރ ޕާކްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފި

"ނޭވާ 2" ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 8 އަތޮޅެއްގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގޮފިތައް ގާއިމްކުރަނީ

ގަހެއް އިންދުމަށްފަހު އެގަސް ބަލަހައްޓަނީ ކިތައް މީހުން ބާ؟

ބ. ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ސާވޭކޮށްފި

ރޯ މުރަކަ ހޮވައިގެން، ރާއްޖޭގައި މުރަކައިގެ ބަގީޗާ ހައްދާ ބައެއް!

ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރޮޓީގެ ގޮތްޕެއް ބ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަނީ

ކަމަދޫ ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިމޭނެ

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު، މިއީ އާދައިގެ ބައެއް ނޫން!

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ފަހި ފުރުސަތު" ބުދަދުވަހު ބާއްވަނީ

ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އޭދަފުށީގައި ނާސަރީއަށް ކިޔަވައިދޭންފެށޭނެ: ކައުންސިލް

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ނިމި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައު އިންޖީނުގެއާއެކު ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ 28 އަހަރުވީ ޝަކުވާއަށް އެންމެފަހުން ހައްލެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30 31