މުޙައްމަދު ނައުރިފް

728 ލިޔުން

ހިތާދޫ ބަނދަރުގައި ކުދި އުޅަނދުތައް އެޅުމަށް ހަދާ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ބޭނުން: ފަޒްނާ

ވެލާތަކެއް މަރާލި ބަޔަކު ބ.އަތޮޅުން އަތުލައިގެންފި

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގައި ހަދާ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށަަނީ

އާއިދާ: ފުރަތަމަ ފެށީ ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް، މިހާރު ބަގީ

ނައިފަރުގައި ޑަޔަލަސިސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ކ. ގުރައިދޫ ކަރަންޓް ވިއުގަ ރަނގަޅު ކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް

ރ. ކިނޮޅޮހު ބަނދަރު އަންނަމަހަށް ނިންމަނީ

އއ. މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމު އަންނަމަހު ޓެސްޓުކުރަނީ

ދަރަވަންދޫއާއި ދުވާފަރު ބަނދަރު، ތޮއްޑޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ސަރަހައްދީ ޤައުމުތަކަށް މިސާލެއް: ޑރ.ޝަޢުޤީ

ބ. އަތޮޅުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުނެތް 4 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަނގެތި ފެނަށް ޖެހުން ޙައްލުކޮށްދިނީ ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު

ގއ. ދާންދޫ ދޯންޏެއް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ބިންދައިގެންގޮސްފި

ކޫއްޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސަރވޭ

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ބ.އަތޮޅަށް

ރައްޔިތުންނާ ދެން ބައްދަލުކުރާއިރު ބިލެތްފަހި އެއަރޕޯޓް އޮންނާނީ ފެށިފައި: ރައީސް

އަންހެނުންފުށި ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓާލާ ގަމީރާ އުފަން ރަށަށް

އދ.މަންދޫގައި ސަރުކާރުން ތަަރައްޤީކުރާ ބަނދަރު ނިމުމަކާގާތަށް

ބ. ހިތާދޫގައި މިހާރުއޮތް ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37