މުޙައްމަދު ނައުރިފް

896 ލިޔުން

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލަ ލަސްވަމުންދާކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމްގެ ކަންބޮޑުވުން

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ހިއްކެންހުރި ފަޅުތައް ހިއްކާނަން: މުޢިއްޒު

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: މުޢިއްޒު

ދެވަނަ ބުރަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރަން 47000އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހެޅި

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރާނީ ޑްރަގްގެ ވަބާއިން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކޮށްގެން: ޑރ.މުއިއްޒު

ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރި މީހުންގެ ލިސްޓް ޢާންމުކުރުމަށްފަހު، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވައިލާނަން: އިލެކްޝަންސް

ޑޭޓާ ބޭސްއަށް އެކްސެސް ނުވެވޭނެ، ފޯމުތަކުގެ ޞައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނަން: އީސީ

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ޚާއްޞަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާނަން

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ އިޙުތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަނުމަށް ކުރި ހޭދަ އަނބުރާ ދޭނަން: މުޢިއްޒު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއާއެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއެންޕީން ސޮއިކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރާނަން: ޑރ.މުޢިއްޒު

ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ހުޅުވައިފި

ވެގާ ޕޮއިންޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ހައުސްޕްލާޒާގައި ހުޅުޖެހި ތުހުމަތުގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. މުޢިއްޒު

ހަ ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާނުލައި ބާރަށް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމާނަން: ޑރ މުޢިއްޒު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44 45