މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދިގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫޢެއް ނެތް: ޒަމީރު

އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ: ރައީސް

ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއެކު މިފަހަރު ކުޑަޢީދު މާލޭގައި ފާހަގަކުރަނީ

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް

"ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ހެވާއި ނުބައި ވަކިކުރުން"

ކެޓް ޝެލްޓަރ 2 މަސްތެރޭގައި ނިންމާ ބުޅާތައް ބަދަލު ކުރަންފެށޭނެ: އާޒިމް

ކުށުގެ ވެއްޓަށް ކުޑަކުދިން ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން: ފުލުހުން

ކަރާ، މިރުސް، އަދި މަހުގެ އަގުވެސް ދަށަށް

ޒަމާނީ އަސްކަރީ ޑްރޯންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ ތާރީޚީ އަދި ފަޚުރުވެރި ނިންމުމެއް: ޤާސިމް

ވަސީލަތް އޮތް އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ތަރިންތަކެއް އުފެއްދިދާނެ: ބަލަކް

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސިޔާސީ އިޝްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ޕީއެސްއެމުން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އޮތް ހުރިހާ ގުޅުމެއްގެ އަސްލަކީ ދިވެހިބަސް: ވަޒީރު

ބ.އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭންފަށައިފި

މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 56 ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީން ކުރެވޭނެ

ބ.އަތޮޅު ހަތަރު ފިނޮޅު 10 އަހަރަކަށް ކުއްޔަށް ދެނީ؛ އަހަރަކު 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ވުޒާރާއެއް ހެދުމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު އަންނަނީ ފެންނަމުން: ރައީސް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރާނަން: ވަޒީރު

މިއަހަރު 2.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ފައިސަލް

ރެސްކިއު ޑައިވަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން މަސްވެރިކަމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އުޞޫލު އިސްލާޙުކޮށް، އޭދަފުށިން ގޯތިދޫކުރަން އޭޕްރީލްމަހު ހުޅުވާލަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52