މުޙައްމަދު ނައުރިފް

781 ލިޔުން

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަލަހައްޓަންވީ ޤައުމީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން: ޝައުނާ

ޒުވާން ޢުމުރުގައި ޞިއްޙީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް، ދުންފަތުން ދެނީ މަރުގެ އިންޒާރެއް!

އަނގޮޅިތީމުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޖުލައިމަހަށް ނިންމަނީ

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ނިންމާލެވޭނެ: ޝާހް

ރ. އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް

ބެޓަރ އިން ބާ: ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޮއިދުއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތް ޖުލައިމަހު ފަށަނީ

ބެޓަރ އިން ބާ: އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ދަރަވަންދޫ އާއި ގޮއިދޫ

ބެޓަރ އިން ބާ: ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުވެެއްޖެ

އޭދަފުށީ ކުލަބު ކޮމްބިނޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސޮނެވާ ފުއްޓަށް

ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިގެން ޒަޚަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް، ހަށިގަނޑުގެ 45 އިންސައްތަ ފިހިފައި

ރ. އިންނަމާދޫ ފެނުގެ މަޝްރޫޢާއެކު، ފެނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް

ބެޓަރ އިން ބާ: ދަރަވަންދޫއަށް މޮޅެއް، ގޮއިދޫ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: އަންހެން ޑިވިޝަނުން ހިތާދޫ ކަޓައި، ދޮންފަނު ސެމީއަށް

އޭދަފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް؛ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން މާލެއަށް

ކިނޮޅަހަށް ޒަމާނީ ބަނދަރެއް، ކޮންމެ އިރުވަޔަށް ނެރު ބަންދުވުން މާޒީގެ ތެރެއަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 39 40