މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

ބ.އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭންފަށައިފި

މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން 56 ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީން ކުރެވޭނެ

ބ.އަތޮޅު ހަތަރު ފިނޮޅު 10 އަހަރަކަށް ކުއްޔަށް ދެނީ؛ އަހަރަކު 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ވުޒާރާއެއް ހެދުމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު އަންނަނީ ފެންނަމުން: ރައީސް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރާނަން: ވަޒީރު

މިއަހަރު 2.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ފައިސަލް

ރެސްކިއު ޑައިވަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން މަސްވެރިކަމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އުޞޫލު އިސްލާޙުކޮށް، އޭދަފުށިން ގޯތިދޫކުރަން އޭޕްރީލްމަހު ހުޅުވާލަނީ

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރާނަން: ޒުލްފާ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް

މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ މަހުގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑަށް އަވަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް

ރާއްޖޭގައި ފުޅިއަޅައިގެން ފީނާތާ 20 އަހަރު، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފީނަން ދަސްވީ ރެސްކިއު ޑައިވް ޕްރޮގްރާމުން

ދެކުނު ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ރައީސް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތް: ޠާރިޤު

މަސްވެރިންނަށް ހިންގާ ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އާރްޑީސީގެ ދަރަނި 300 މިލިއަނާ ގާތަށް، މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ: ޒުހައިރު

ކޮންގްރެސް އޮފް ޑިމޮކްރެޓިކްގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް މޮންޓެނީގްރޯއަށް

"ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އޮތީ ފެއިލްވެފައި"

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ކައުންސިލުތަކަށް އަޅާލާފައި އޮތް ތަނެއް ނުފެނޭ: އާދަމް ޝަރީފް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ރައީސް ކުރައްސަވާލަދެއްވި ރަސްމާލޭގެ ތަޞައްވުރު، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިކޯ ސިޓީ!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50 51