މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ދަރަވަންދޫއިން 8 ގަޑިއިރައް ކަރަންޓް ކެނޑުނީ 2 ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން

ބ. ކިހާދޫން 27 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފި

ބ ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި މިއަހަރު 8 ޓީމް

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓްލް މެއިޑުންނާއި ގާރލްގައިޑުން ހުވާކުރުން

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓްލް މެއިޑުންނާއި ގާރލްގައިޑުން ހުވާކޮށްފި

ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓުން އެމޭޗަރ ރޭޑިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޮޓާ ޖޮޓީ ހަރަކާތްފަށައި.

ޓިވެކް އިން މިމަހު 28ގައި "ކެރިއަރ ޑޭ"އެއް ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީގެ "ތަރައްޤީ 50" ފާހަގަކުރުން

ބ. ކިހާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފި

ބ އަތޮޅުގައި ބޭއްވި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތާރު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގޮއިދޫ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ވެސްޓްއިންމޯލްޑިވްސްގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުކުރުދުވަހު ހުޅުވަނީ

ބ.އަތޮޅުގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

"މިއަހަރުގެ މަންތާ މޫސުން ވަރަށް ކާމިޔާބު"

އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާށް ވުރެގިނަ ފައިސާއާ އެކު ބ. ކެންދޫ ތިޖޫރީ ވަގަށްނަގައިފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅަމުންދާ ޓާފްދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަހުކޮޅަށް ނިމޭނެ

ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަޙްލާގު ގޯސްވެގެން ދިޔައީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި- ޑރ ޒިޔާދު

1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52