މުޙައްމަދު ނައުރިފް

783 ލިޔުން

ލެވިސްތާ އިންޓަރ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތަރައިން ހޯދައިފި

އިންޓަރ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އަނަންތަރަ އަށް

އޭދަފުށީގައި އެމް.އައި.ބީގެ ޙިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި

އަނަންތަރަ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ސޮނެވާ އަށް

ގޮއިދޫ ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށި ހޯދައިފި

ކެންދޫ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ގޮއިދޫއަށް

ކިހާދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ފަހު ވަގުތު ދަރަވަންދޫ މޮޅުވިޔަނުދީ ދޮންފަނުން ހިފަހައްޓައިފި

ފެހެންދޫއާއި ތުޅާދޫ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

މާޅޮސް ކޮޅަށް 12 ލަނޑު ޖަހައި، ގޮއިދޫ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި

ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ހިތާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީއަށް

އުނދަގޫ މޮޅަކާއެކު އޭދަފުށި ސެމީ ފައިނަލަށް

ދޮންފަނު ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކެންދޫ ހޯދައިފި

ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް

ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް ގޮއިދޫ ސެމީ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ހިތާދޫއިން ފަހު ވަގުތު ފެހެންދޫ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

އޭދަފުށިން މާޅޮސް ކޮޅަށް 11 ލަނޑު ޖަހައިފި

ފެހެންދޫއާއި ކިހާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެ، ގްރޫޕް ސީ ގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

ބ.ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖްގައި މާޅޮސް އަތުން ކުޑަރިކިލަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ތުޅާދޫއާއި ހިތާދޫގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 39 40