މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ޞިއްޙީ ނިޒާމް ކުރިއެރުވޭނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން : ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އެންމަޑިއާއި ފެހުރިހި އަރަނީ ހަމައެކަނި "ހަނިފަރު ބޭ" އަކަށްނޫން

ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެހެންދޫ ރައްޔިތުން ތިލަ ފަޅުން ރަށަށް ކައިރި ކުރި ޒަމާން މާޒީއަށް

ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ފައިދާ މުސްތަގުބަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެ - ޑރ މައުސޫމް

ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓް ހެދުމަށް ޤާއިމްކުރި ލެބޯރެޓަރީ ހުޅުވައިފި

ބ.ހިތާދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19: ބ.ފުޅަދޫން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަރިކިލާއި ކިހާދުއާއި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހެދުމަށް ސަރވޭ ކުރަން ފަށައިފި

އުނގޫފާރު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ފެހެންދޫ ކުދިންގެ ޑިންގީ ދަތުރު ނިމި، ސްޕީޑް ލޯންޗަށް!

ހިތާދޫއަށް 400 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވުމަށް އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ކުރި އުއްމީދު ހަޤީޤަތަކަށް

ބ.ފުޅަދޫ ބަނަދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ބ އަތޮޅު ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަސް މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ލަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް، އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީއަށް ނިންމުމަކީ އަމާޒެއް - އެމްޓީސީސީ

ނ.ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ނިމޭވަރުވާނެ - އެމްޓީސީސީ

ކޮންޓެކްޓް ނުވެ ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށްނުވަނީސް ލުޔެއް ދީފިނަމަ އެކަމުގެ އަސަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ

އަނގޮޅިތީމް ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 ... 51 52