މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ބ.ގޮއިދޫގެ ރީތި ދޮންވެލިގަނޑު ދެލިން ކަޅުވެފައި

އޭދަފުށިން 2 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިިވްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ގޮތްޕެއް އޭދަފުށީގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

ދިރިއުޅޭގޭގައި ނަރުދަމާ ޖަންގްޝަންތަކަށް ޖާގަދިނުމަށް ނިމުމެއް

ބ.އޭދަފުށިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ބ.ދަރަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސަރވޭތައް ނިންމާލައިފި

ބ.އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ 3 ރަށަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ފެހެންދޫގައި ނާސަރީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ބ.މާޅޮހަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވުން

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހި، ދަރަވަންދޫގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

އަދިވެސް މާޅޮހުން ފެން ނުހިނދޭ

ފެހެންދޫ ކުދިން ގޮއިދޫއަށް ކިޔަވަންދާން ހުރަހެއްނެތް: ގޮއިދޫ ސްކޫލް

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހައްދައިދިނުމުގެ ޙިދުމަތް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި

މާޅޮހުގައި ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށި : އާ ބަނދަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ކެންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާވޭތައް ނިންމާލައިފި

1

ބ.އަތޮޅަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިޔައީ 2616، ޕޮޒިޓިވްވީ 41

ދަރަވަންދޫގައި ހަދާ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މާޗުމަހު ނިމޭނެ

ކިހާދޫ، ދޮންފަނު އަދި ކުޑަރިކިލުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ އީއައިއޭ ނުނިމޭތީ

ބ.ފުޅަދޫ އާ އިންޖީނުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ހުޅުވަނީ

1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 ... 51 52