މުޙައްމަދު ނައުރިފް

785 ލިޔުން

2019 ގައި އެންމެ އިސްކަންދޭނީ މަސްވެރިން ހޭލުންތެރިކުރަން - ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާރވް

އޭދަފުށީ ޓީމްގެ އަމާޒަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ އާކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރުން - ކޯޗް ޒާހިދު

ބ.އޭދަފުށްޓަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރާނީ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެހެން- މިނިސްޓަރ އަމީން

ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަށް އެކަނި ބަލައިގެން ޚިދުމަތްދޭ މިންގަނޑު، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ- ހާޓްވިގް

މި އަހަރު ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކޯސްތައް ހިންގޭނެ. އެފް.އޭ.އެމް

ބ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ "ސީ" ލައިސަން ކޯސްނިމިއްޖެ.

ބ. އަތޮޅުގެ ކުނީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކިހާދޫއިން ދޫކުރާ 27 ގޯއްޗަށް އެދި 49 ފަރާތާކުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ސީ ލައިސަންސް ކޯޗިންގް ކޭމްޕްއެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

67 ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް 55 މިލިއަންރުފިޔާ" އެއްވެސް ދަނޑެއް ނުނިމޭ. މިނިސްޓަރ

ޔޫތު މިނިސްޓަރ ބ.އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ފެހެންދޫގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މުހިއްމު

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ހޯދައިފި

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދޮންފަނު ރޮއްވާލުމަށްފަހު، ކިހާދޫ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ބަލިކޮށް، ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށި

ފެހެންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި!

1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40